BOTA

Sa orë në javë punojnë europianët?

Në Bashkimin Europian, në vitin 2023, personat e aftë për punë të moshës 20-64 vjeç, punonin mesatarisht 36.1 orë në javë. Ky numër, i referohet orëve, që njerëzit kanë punuar realisht në punën e tyre kryesore, në javën e referencës.

Orari mesatar i punës në javë, ndryshon ndërmjet vendeve të BE-së. Ato me javën më të gjatë të punës, ishin Greqia (39.8 orë), Rumania (39.5), Polonia (39.3) dhe Bullgaria (39.0).

Në të kundërt, Holanda, kishte javën më të shkurtër të punës (32.2 orë), e ndjekur nga Austria (33.6) dhe Gjermania (34.0).

 

Personat e punësuar sipas orëve mesatare të punës aktuale

Në BE, në vitin 2023, 37,1% e të punësuarve, punonin mesatarisht ndërmjet 40 dhe 44,5 orë në javë, ndërsa vetëm 7,1% regjistronin më pak se 20 orë punë aktuale në javë, në punën kryesore. Diapazoni 40-44.5 i orëve aktuale të punës, përfaqëson pjesën më të madhe në shumicën e vendeve – me përjashtim të Irlandës, Finlandës, Belgjikës, Francës dhe Danimarkës, ku pjesa më e madhe e të punësuarve, ishte në intervalin 35-39.5 orë mesatare të punës në javë.

I njëjti interval orësh (40 deri në 44.5), tregon gjithashtu dallimet më të mëdha midis vendeve. Përqindjet më të mëdha, u regjistruan në Bullgari (82,2%), Rumani (80,2%) dhe Letoni (77,7%). Përqindjet më të ulëta, u gjetën në Belgjikë (16,1%), Francë (13,3%) dhe Danimarkë (10,6%).

Modelet në javën mesatare të punës aktuale

Në BE, në vitin 2023, burrat, që ishin të punësuar me kohë të plotë, punonin 39.8 orë në javë, krahasuar me 37.8 orë për gratë, në të njëjtin grup. Për gratë, java më e gjatë e punës, u gjet në Rumani (39.5 orë), Letoni (39.4) dhe Greqi (39.3). Java më e shkurtër e punës, ishte në Holandë (35.2 orë), Finlandë (35.7) dhe Irlandë (36.5).

Sa për meshkujt, 7 vende të BE-së, kanë javë pune më të gjatë se 40 orë, veçanërisht Greqia (42.5 orë në javë), Qipro (41.3) dhe Polonia (41.1). Përkundrazi, burrat e punësuar me kohë të plotë, punonin më pak orë në javë në Finlandë dhe Luksemburg (secili 38.4 orë), si dhe në Holandë dhe Suedi (secili 38.8 orë).

Dallimi më domethënës midis gjinive, midis vendeve të BE-së, u gjet në Irlandë – me 40,5 për burrat dhe 36,5 për gratë, Holanda me 38,8 orë pune në javë për burrat dhe 35,2 për gratë, Greqia me 42,5 për burrat dhe 39,3 për gratë, Italia – me 40,2 për burrat dhe 37,0 për gratë, Finlanda – me 38,4 për burrat dhe 35,7 për gratë dhe Qiproja – me 41,3 për burrat dhe 38,8 për gratë.

Si ndryshon mesatarja e javës aktuale të punës sipas aktiviteteve ekonomike dhe profesioneve?

Kohëzgjatja e javës mesatare të punës, e matur në orët aktuale të punës, ndryshon në sektorë të ndryshëm të aktiviteteve ekonomike. Në vitin 2023, aktivitetet ekonomike, që shënuan javën më të gjatë të punës, ishin bujqësia, pylltaria dhe peshkimi (41.5 orë pune aktuale), miniera dhe gurore (39.1) dhe ndërtimi (38.9), ndërsa aktivitetet familjare si punëdhënës (26.7 orë pune aktuale), arsimi (31.9) dhe arti dhe argëtimi (33.0), shënuan javët më të shkurtra të punës.

Punëtorët e kualifikuar të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit (42.4 orë pune aktuale), menaxherët (41.2) dhe profesionet e forcave të armatosura (39.7), kishin javët mesatare më të gjata të punës në BE, në 2023. Në të kundërt, punëtorët me profesione elementare (31.7 orë pune aktuale), nëpunësit (34.0) dhe punonjësit e shërbimit dhe shitjes (34.8), kishin javët më të shkurtra të punës.

Në BE, në vitin 2023, personat e vetëpunësuar, që kishin punonjës, kishin numrin më të madh të orëve të zakonshme javore të punës, në punën e tyre kryesore – 47,0 orë, të ndjekur nga personat e vetëpunësuar, pa të punësuar me 40.4, krahasuar me punonjësit, me 36.6 orë në javë.

Ndër të gjitha vendet e BE-së, java më e gjatë e punës, për të vetëpunësuar pa të punësuar të tjerë, u theksua në Greqi (45.8 orë të zakonshme pune në javë), Poloni (43.7), në Belgjikë (43.6), Spanjë (43.3) dhe Sllovaki (43.0). Punonjësit kanë punuar mesatarisht më shumë orë në javë, në Qipro dhe Rumani (secila 40.3), dhe Bullgari (40.0). Në të gjitha vendet e tjera, java mesatare e punës, numëronte më pak se 40 orë pune, për punonjësit, në vitin 2023. Holanda, Danimarka dhe Gjermania, kanë javën më të shkurtër të punës për punonjësit (përkatësisht 32.1, 34.4 dhe 34.7 orë të zakonshme pune në javë.)./ Eurostat